Indo-Global Summit on
Head & Neck Oncology (IGSHNO)

BMCON-IV

24th - 26th February, 2017

Venue : Hotel Royal Orchid, Durgapura, Jaipur

"Multidisciplinary Approach - Expanding Treatment Horizons"

Chief Patrons

Shri Navratan Kothari

Smt. Anila Kothari

Shri Vimal Chand Surana

Shri Sandeep Kothari

Chief Advisors

Dr P B Desai

Dr D D Patel

Dr S H Advani

Dr Anil D'Cruz

Dr Ajay Dewan

Dr B S Mathur (Overseas)

Patrons

Dr Prem Singh Lodha

Dr S C Pareek

Dr Kiran C Kothari

Dr G S Kalra

Dr Man Prakash Sharma

Dr D K Gupta

Dr Hemant Malhotra

Dr R G Sharma

Organizing Chairpersons

Dr Ajay Bapna

Dr Sanjeev Patni

Dr Naresh Somani

Dr Nidhi Patni

Organizing Secretaries

Dr Lalit Mohan Sharma

Dr Anil K Gupta

Scientific Chairperson

Dr Pawan Singhal

Joint Organizing Secretaries

Dr Pawan Agarwal

Dr Satish Jain

Dr Umesh Bansal

Dr Dinesh Yadav

Treasurer

Dr Tej Prakash Soni

Core Committee

Dr D P Poonia

Dr R Dana

Dr J K Bhagat

Dr Dinesh Mangal

Dr Pradeep Goil

Dr Laxman Agarwal

Dr Sunita Agarwal

Dr Anjum Khan

Dr Ravi Saxena

Dr Tarun Ojha

Dr Nitin Khunteta

Dr Shashikant Saini

Dr Naresh Ledwani

Dr Sandeep Jasuja

Dr Shantanu Sharma

Dr Jaishree Goyal

Dr Aseem Samar

Dr C L Pande

Dr Anjali Sharma

Dr Vijay Kaul

Dr Upendra Sharma

Dr Uttam Soni

Dr Naresh Soni

Dr. Naresh Jakhotia

Dr. Shikha Tiwari

Dr. Kamal Kishore Lakhera

Dr Harish Bhardwaj

Dr J S Walia

Dr Harish Singhal

Dr Amit Sharma

Dr Amit K Sharma